BACK TO MENU

Greetings

        

Shootaachi!
   Diiawakaam itchik!”

        

Sap' dialaah?”

                   

           

Dish baape shootaah?”

            

 

Shoosh daleh?”

             

 

“(insert place)”

    

Shianak diiawakaawik!”